• biuro rachunkowe
 • biuro rachunkowe

Składki ZUS w działalności gospodarczej

zapytaj o szczegóły


Składki ZUS w działalności gospodarczej

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą  nie posiadający innego tytułu do ubezpieczeń  jest zobowiązany do  opłacania składki na następujące ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne
 • rentowe
 • wypadkowe

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Obowiązkowe jest również ubezpieczenie zdrowotne.

Prowadząc  działalność na emeryturze lub prowadząc działalność i pracując na cały etat (albo przy innych zbiegach tytułów do ubezpieczeń), ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności nie będą obowiązkowe. Przedsiębiorca może  wtedy przystąpić do nich dobrowolnie. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego jest możliwe tylko przy objęciu obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i wypadkowym przedsiębiorca jest  objęty od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania (oprócz okresu, na który działalność zostaje zawieszona ). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęty będzie także w ciągu 30 dni od momentu ustania obowiązku do ubezpieczeń.

W każdym momencie prowadzenia działalności przedsiębiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i będzie nim objęty od dnia, który wskaże we wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek zostanie złożony. Jeśli jednak wniosek o objęcie ubezpieczeniem złożony zostanie w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązkowych ubezpieczeń (np. rozpoczęcia działalności gospodarczej), to objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku – czyli od dnia rozpoczęcia działalności.

Ubezpieczeniom obowiązkowym podlegają:

 • przedsiębiorca posiadający wpis do CEIDG, w tym wspólnik spółki cywilnej
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 • osoba wykonująca wolny zawód
 • twórca i artysta
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczna szkołę, lub inną formę wychowania przedszkolnego.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:

 • dla przedsiębiorcy opłacającego standardowe składki,  minimalna podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy stanowi kwota nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy.

  W roku 2018 podstawa wymiaru składek  na ubezpieczenie  społeczne wynosi 2 665,80 zł co daje wysokość składek  843,45  (z dobrowolnym chorobowym) lub 778,14 zł ( bez dobrowolnego chorobowego).

Należy pamiętać o opłacaniu dodatkowo składki na Fundusz Pracy w wys. 2,45% podstawy tj. w 2018 r. -  65,31 zł.

 • dla przedsiębiorcy opłacającego składki na zasadach preferencyjnych  podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W roku 2018 podstawa wymiaru składekna ubezpieczeniespołeczne wynosi 630,00 zł co daje wysokość składek199,34 (z dobrowolnym chorobowym) lub 183,90 zł
(bez dobrowolnego chorobowego).

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy
 • na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy
 • na ubezpieczenie wypadkowe – zróżnicowana

Ubezpieczenie zdrowotne:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się według innych zasad. Stawka wynosi 9% podstawy. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (i osób współpracujących) jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego, włącznie z wypłatami z zysku.

W roku 2018 podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi  3554,93 zł co daje wysokość składki 319,94 zł ( do odliczenia od podatku: 275,51 zł)

Składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolne chorobowe naliczane są od tej samej podstawy wymiaru składek. Podwyższając podstawę np. dla ubezpieczenia chorobowego należy zwiększyć wysokość pozostałych składek pamiętając, że:

 • podstawy na ubezpieczenie chorobowe nie można podnieść do wysokości przekraczającej 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
Składki ZUS w działalności gospodarczejARIT Ewa Jezutek
34-222 Zawoja 187

NIP 5521044296


Zadzwoń do nas
: 502 44 52 57

Bezwarunkowo chronimy Twoje dane osobowe oraz dane powierzone nam przez Ciebie zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych poprzez wdrożoną w naszej firmie politykę ochrony danych.

Na rynku konkurujemy przyjaznym i indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz ceną za usługi księgowe , a nasz system zarządzania księgowością jest precyzyjnie i doskonale dostosowany tak, abyś uwolnił swój czas i skoncentrował się na rozwoju biznesu.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, aby prowadzenie biznesu było przyjazne i proste dla naszych klientów m.in w obszarach podatków, księgowości, administracji.

Oferujemy wysoką jakość usług księgowych dostosowaną do konkretnych potrzeb i jesteśmy gotowi, by pracować pod presją czasu, aby elastycznie dostosowywać się do Twoich wymagań.