• biuro rachunkowe
  • biuro rachunkowe

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

zapytaj o szczegóły


Ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są obowiązkowe. Opłacanie tych składek  uprawnia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Uzyskując  przychody z więcej niż jednego tytułu, gdzie ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane, składka zdrowotna musi być odprowadzana z każdego z tych tytułów odrębnie. Pracując równocześnie na podstawie umowy o pracę i prowadząc działalność gospodarczą, składka jest pobierana z obu tytułów – zostanie zapłacona podwójnie. Jeżeli osoba prowadzi  indywidualną działalność, jest dodatkowo wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych i pracuje na etacie – składka powinna być  przyjmując w uproszczeniu )zapłacona czterokrotnie. Składka zdrowotna jest niepodzielna i odprowadzana zawsze w pełnej wysokości (czyli nawet za niepełny miesiąc).

Stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców (i osób współpracujących) jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka w takiej wysokości obowiązuje przez cały rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i tych będących pracownikami. Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, jednakże nie podlega w całości odliczeniu. Odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru, a pozostałe 1,25% niepodlegające odliczeniu ani od podatku ani od dochodu, nie stanowi również kosztu uzyskania przychodu.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczona do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszani mogą być również członków rodziny, którzy nie mają obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.) i nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności może dotyczyć przypadków gdy przedsiębiorca:

  • jest emerytem bądź rencistą i jego świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub gdy przedsiębiorca będzie opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
  • jest zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz jego przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będzie opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • pobiera zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Przedsiębiorca  zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności prowadzący tylko tą działalność, będzie opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotneARIT Ewa Jezutek
34-222 Zawoja 187

NIP 5521044296


Zadzwoń do nas
: 502 44 52 57

Bezwarunkowo chronimy Twoje dane osobowe oraz dane powierzone nam przez Ciebie zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych poprzez wdrożoną w naszej firmie politykę ochrony danych.

Na rynku konkurujemy przyjaznym i indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz ceną za usługi księgowe , a nasz system zarządzania księgowością jest precyzyjnie i doskonale dostosowany tak, abyś uwolnił swój czas i skoncentrował się na rozwoju biznesu.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, aby prowadzenie biznesu było przyjazne i proste dla naszych klientów m.in w obszarach podatków, księgowości, administracji.

Oferujemy wysoką jakość usług księgowych dostosowaną do konkretnych potrzeb i jesteśmy gotowi, by pracować pod presją czasu, aby elastycznie dostosowywać się do Twoich wymagań.